Ziek kind

Licht zieke kinderen kunnen in het kinderdagverblijf terecht. De leidinggevende houdt toezicht op het verdere verloop van het ziekteproces en de voorgeschreven medicatie wordt toegediend.

Te zieke kinderen kunnen niet in het kinderdagverblijf terecht. Daarom verzoeken wij je reeds op voorhand een oplossing te zoeken voor het geval je kind ’s ochtends ziek zou zijn en er dringend alternatieve opvang nodig is.

Hierbij willen we onderstrepen dat enerzijds het belang van het kind vooropstaat en dat anderzijds ook rekening gehouden wordt met het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg van het ziek geworden kind met zich meebrengt.

Kinderen die volgende ziektetekens vertonen worden niet toegelaten in de opvang:

diarree: lopende of waterige ontlasting (losse stoelgang is geen reden tot weigering). Het kind kan pas weer naar de opvang als het klachtenvrij is.

braken: met algemeen ziek zijn; oppassen voor uitdroging

hoest: zeer zware hoest in combinatie met algemeen ziek zijn, koorts of ademhalingsmoeilijkheden.(etterige neusloop en hoest zonder algemeen ziek zijn is geen reden tot weigering)

koorts (>38,5°) gepaard met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid of rode uitslag

elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang wegens ziektetoestand.

bij zieke kinderen die antibiotica en/of aërosol moeten krijgen, dient de therapie minstens 24u opgestart te zijn alvorens opvang mogelijk is.

De infectieklapper voor kinderdagverblijven van Kind en Gezin wordt gehanteerd om te bepalen of een kind al dan niet in de kinderopvang wordt toegelaten (de lijst met ziektes uit deze infectieklapper kan je verkrijgen bij de leidinggevende).

Ten slotte verzoeken wij je ons eventuele, niet onmiddellijk zichtbare medische problemen van je kind, die mogelijk een gevaar kunnen betekenen voor de begeleidsters (wanneer deze bijvoorbeeld zwanger zouden zijn) of die een bijzondere waakzaamheid van de begeleidsters vergen, te signaleren. Dit met het oog op het preventief beschermen van de medewerkers en andere kinderen in de kinderopvang en om onnodige risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten.

Regeling in geval een kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang

Als je kind in de loop van de dag ziek wordt, neemt de leidinggevende contact op met jou. Samen wordt dan naar een passende oplossing gezocht. In de meeste gevallen zal het voor je kind het best zijn dat het zo snel mogelijk wordt opgehaald. Eventuele medische kosten vallen ten laste van de ouders.

Indien je niet bereikbaar bent of in medische noodsituaties of bij een ongeval doet het kinderdagverblijf een beroep op dokter Lauwers,huisarts te Weerde ofwel – in ernstige gevallen – wordt de hulpdienst verwittigd of wordt je kind naar het ziekenhuis gebracht. In de meeste gevallen is dit het Imelda-ziekenhuis te Bonheiden.

Indien je voor een andere arts of een ander ziekenhuis kiest dien je dit schriftelijk te melden bij de verantwoordelijke.

Handelswijze van het kinderdagverblijf bij urgenties: de verpleegster of haar vervangster neemt de eerste zorgen op zich. In ernstige gevallen wordt je kind naar het ziekenhuis gebracht en worden de ouders verwittigd. De kosten verbonden aan medische tussenkomsten als gevolg van een ongeval zijn ten laste van de verzekering van het kinderdagverblijf.

Medicatie

In principe wordt geen medicatie toegediend. We verzoeken je aan je arts te vragen bij voorkeur medicatie voor te schrijven die ’s morgens en ’s avonds door jou zelf kan worden toegediend. Soms zal je kind echter toch tijdens het opvangmoment medicatie moeten nemen.

Voor het toedienen van medicatie gelden volgende regels:

Vrij verkrijgbare medicatie: medicatievoorschrift van het kinderdagverblijf invullen

Medicatie op voorschrift van de arts: medicatievoorschrift van het kinderdagverblijf invullen én een kopij van het voorschrift van de behandelende arts bijvoegen. Bijvoorbeeld antibioticatherapie, aërosoltherapie,…

Op dit voorschrift moeten vermeld staan:

frequentie en dosering
duur van behandeling
wijze van toediening
datum en stempel van de arts

De medicatie dient ’s ochtends door de ouders aan het personeel overhandigd te worden. Indien het medicatie betreft die koel bewaard moet worden, mag deze in de koelkast geplaatst worden. De voorschriften moeten steeds aan het personeel gegeven worden!

Ook aërosols kunnen in het kinderdagverblijf worden toegediend. Een aërosolmasker kan je voor € 3.17 bekomen in de kribbe. De vernevelaar staat ter beschikking in de kribbe.

Wij vragen dat, wanneer medicatie toegediend moet worden, op de fles/flacon/tube of andere verpakking door de apotheker duidelijk het volgende te laten vermelden:

naam van de dokter/apotheker

naam van het kind

Op het dagverslag zullen wij telkens medicijn, tijdstip en hoeveelheid van toediening voor je kindje vermelden zodat je hierop een duidelijk zicht hebt.